Login  
Hasło  

Regulamin
Regulamin świadczenia usług na Platformie ocom.pl

I Postanowienia ogólne oraz podstawowe definicje
§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego www.ocom.pl, zwanego dalej "Serwisem".

§ 2. Serwis jest zbiorem interaktywnych stron WWW umożliwiających Użytkownikom w szczególności umieszczanie własnych treści w tym treści audiowizualnych i graficznych oraz przeglądanie treści zamieszczonych przez innych Użytkowników, komunikowanie się. Szczegółowy zakres usług świadczonych w Serwisie reguluje rozdział III niniejszego Regulaminu.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) koncie - należy przez to rozumieć przypisany Użytkownikowi po dokonaniu rejestracji zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu, o unikalnej nazwie i haśle dostępowym, umożliwiający częściowe korzystanie z usług świadczonych w Serwisie;
2) koncie Premium - należy przez to rozumieć odpłatne konto, umożliwiające korzystanie z rozszerzonego zakresu usług świadczonych w Serwisie
3) usługach Premium - należy rozumieć przez odpłatne usługi świadczone w ramach konta Premium, o których mowa w § 8 i 9;
4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła co najmniej 16. rok życia, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz zarejestrowała konto w Serwisie;
5) przeglądarce internetowej - należy przez to rozumieć następujące oprogramowanie umożliwiające przeglądanie witryn umieszczonych w sieci Internet:
a) Internet Explorer,
b) Mozilla Firefox,
c) Google Chrome,
d) Safari
6) profilu Użytkownika - należy przez to rozumieć informacje oraz treści udostępnione przez Użytkownika, widoczne dla innych Użytkowników oraz dla osób niezarejestrowanych w Serwisie;

§ 4. Właścicielem Serwisu jest Firma MilleSoft, Tropiszów 224, 32-126 Igołomia, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9442036152, REGON 120486975, e-mail office(malpa)millesoft.pl, zwana dalej "Usługodawcą".

II Zawarcie umowy o świadczenie usług w serwisie

§ 5. 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług określonych w § 7 następuje poprzez rejestrację konta dokonywaną przez Użytkownika.
2. Rejestracja konta następuje nieodpłatnie.
3. Warunkami koniecznymi do dokonania rejestracji konta są:
1) wypełnienie formularza rejestracji konta, w których należy podać:
a) nazwę konta, która będzie służyć do identyfikacji Użytkownika w Serwisie (login);
b) hasło dostępowe do konta,
c) adres poczty elektronicznej;
2) zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu,
3) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji, w celach związanych z usługami świadczonymi w ramach Serwisu oraz innych serwisów internetowych należących do Usługodawcy, a także w celach związanych z promocją tych serwisów,
4) dokonanie aktywacji konta poprzez otwarcie łącza wysłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt. 1 lit. c (link aktywacyjny).

§ 6. 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług Premium następuje w sposób określony w § 10 ust. 1.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usług Premium jest dobrowolne, w szczególności dokonanie rejestracji konta nie nakłada na Użytkownika obowiązku zawarcia umowy o świadczenie tych usług.

III Zakres świadczonych usług

§ 7. 1. W ramach konta Usługodawca umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
1) edycję danych w profilu Użytkownika,
2) dodawanie treści, zdjęć, w sposób o którym mowa w § 11,
3) komentowanie treści, zdjęć i filmów,
4) odbieranie wiadomości od innych Użytkowników,
5) uczestnictwo w Programie Partnerskim na zasadach określonych w Regulaminie Programu Partnerskiego ocom.pl.

§ 8. 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług Premium może nastąpić po rejestracji z poziomu konta Użytkownika.
2. Korzystanie z usług Premium jest odpłatne.
3. Płatność za usługi Premium może być dokonana przez Użytkownika za pośrednictwem systemu Płatności.pl, systemu PayPal lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS Premium).
4. Ceny za wykupienie usług Premium świadczonych określa Cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

IV Zasady uczestnictwa w serwisie

§ 9. 1. Zamieszczanie przez Użytkownika treści tekstowych (treść), graficznych (zdjęć) i audiowizualnych (filmów) w Serwisie następuje poprzez:
1) wysłanie z dysku twardego komputera należącego do Użytkownika pliku audiowizualnego o maksymalnej objętości 4 MB, zapisanego w jednym z poniższych formatów:
a) jpg
2) wysłanie z dysku twardego komputera należącego do Użytkownika pliku graficznego o maksymalnej objętości 4 MB, zapisanego w jednym z poniższych formatów:
b) mp4
c) txt

§ 10. 1. Zabronione jest publikowanie w Serwisie przez Użytkowników treści niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, prawem miejscowym oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
1) treści powszechnie uznawanych za obraźliwe,
2) treści propagujących przemoc, nienawiść oraz podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
3) treści naruszających prawa osób trzecich,
4) treści w jakikolwiek sposób szkodzących Serwisowi,
5) jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwis, w tym zamieszczanie adresów WWW prowadzących do stron innych niż strony Serwisu,
6) treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników,
1. Usługodawca ma prawo usunąć treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, jeżeli naruszają one warunki określone w ust. 1 i 2 oraz § 17 i § 19.

§ 11. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
1) komputer PC z procesorem 800 Mhz, pamięcią operacyjną 256 MB, systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookie, javascript i flash albo
2) komputer Mac z procesorem 1,0 Ghz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym Mac OS9 lub nowszym, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookie, javascript i flash.

V Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 12. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 13. 1. W celu dokonania rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej.

§ 14. 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji oraz po rejestracji jest Usługodawca.
2. Usługodawca nie przekazuje danych Użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym oraz nie upublicznia ich w sposób przekraczający zakres zgody Użytkownika na przetwarzanie tych danych.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach serwisów internetowych należących do Uslugodawcy oraz promocją tych serwisów.

§ 15. 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych, a także żądania ich zmiany oraz usunięcia ze zbioru danych.
2. Żądania usunięcia danych ze zbioru danych zarządzanego przez Usługodawcę należy kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
3. Żądanie usunięcia ze zbioru danych, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 lit. c-f równoznaczne jest z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.

§ 16. 1. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, dane osobowe znajdujące się w zbiorze danych osobowych zarządzanym przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej związanej usługami usługami świadczonymi przez "Millesoft".
2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez zaznaczenia odpowiedniego okna w formularzu rejestracji lub po rejestracji poprzez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
3. Zgodę, o której mowa w ust. 2 Użytkownik może w każdej chwili odwołać, kierując na adres poczty elektronicznej Usługodawcy oświadczenie o odwołaniu zgody.

VI Prawa autorskie

§ 17. 1. Zamieszczając w Serwisie jakiekolwiek treści, Użytkownik oświadcza, iż posiada do nich wszelkie prawa, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie.
2. Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji na wykorzystywanie zamieszczonych treści, na następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzanie do pamięci komputera,
2) umieszczanie w sieciach komputerowych, w tym w Internecie,
3) publiczne emitowanie, wykonywanie, wyświetlanie oraz odtwarzanie,
4) utrwalanie i zwielokrotnianie,
5) rozpowszechnianie w celach związanych z promocją Serwisu.

VII Odpowiedzialność

§ 18. W ramach świadczonych usług Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody powstałe w wyniku wadliwego działania systemów niezależnych od Usługodawcy, w szczególności sieci telekomunikacyjnych;
2) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
3) treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników;
4) udostępnienie przez Użytkowników hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim;
5) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 19. 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego oraz praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII Postępowanie reklamacyjne

§ 20. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Użytkownik może składać drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w sposób określony w ust. 1.
3. Ustosunkowanie się zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę następuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta, chyba że uzgodniono inny sposób odpowiedzi na reklamację.

IX Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

§ 21. 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi określonej w niniejszym Regulaminie, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyn, w terminie 10 dni od jej zawarcia.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli świadczenie usługi rozpoczęło się przed upływem terminu określonego w ust.1.

§ 22. 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie może nastąpić:
1) w każdej chwili, poprzez oświadczenie Użytkownika,
2) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie Usługodawcy.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przepisy prawa miejscowego.

X Zmiany regulaminu

§ 23. 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę.
2. W przypadku dokonania zmian Użytkownik zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zalogowaniem na konto, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta.
3. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania Użytkownika w sposób określony w ust. 1.
4. Zalogowanie na konto i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zmian Regulaminu dokonanych przez Usługodawcę.
5. Brak akceptacji zmian w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zmianie Regulaminu jednoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, w trybie określonym w § 24 ust. 1 pkt 2.

XI Pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądz informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

XII Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.12.2012
2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://www.ocom.pl/regulamin.html.


Używamy cookies w celach ¶wiadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przegl±darki oznacza, że cookies będ± one umieszczane na Twoim urz±dzeniu. Dowiedz się więcej.